Regulamin sklepu

Witaj w sklepie MojBalkon.pl. Znajdziesz tutaj setki inspiracji, które pozwolą odmienić każdy balkon. Zapraszamy.

 • 1 Wstęp

 

 1. Sklep internetowy MÓJ BALKON dostępny pod adresem www.mojbalkon.pl prowadzony jest przez firmę FRESHPIXEL PIOTR SIKORA z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300) przy ul. Doliny Miętusiej 8/52, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą NIP 619 190 75 00 oraz REGON 301534929.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: FRESHPIXEL PIOTR SIKORA, ul. Doliny Miętusiej 8/52, 43-300 Bielsko-Biała , telefonicznie: + 48 502 615 437 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@mojbalkon.pl

 

 • 2 Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą poprzez Sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.mojbalkon.pl
 4. Sprzedawca – Piotr Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FRESHPIXEL PIOTR SIKORA
 5. Użytkownik lub Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 7. Konto Klienta – konto Klienta, który dokonał poprawnej rejestracji w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (do uzupełnienia) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 • 3 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 3. Zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
 4. Zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz dokonanie zakupu przez Użytkownika wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box.
 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 

 

 

 

 

 • 4 Zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie w ten sposób Konta Klienta. Gromadzone są w nim dane osobowe oraz informacje o dotychczas zakupionych Produktach.
 2. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Utwórz konto” dostępną na stronie internetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta Klienta. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta.
 3. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu zawarcia Umowy sprzedaży są prawdziwe.
 4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności podanych danych, niemniej zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub/i poprawności. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania zamówienia, przy czym Klientowi przysługuje prawo odniesienia się do powstałych zastrzeżeń. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć niezbędnej staranności dla zabezpieczenia loginu oraz hasła do Konta Klienta przed ujawnieniem osobom do tego nieuprawnionym. Również Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. Odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła do Konta Klienta, ponosi Użytkownik, chyba że do ujawnienia informacji o loginie lub haśle doszło nie z jego winy.

 

 • 5. Składanie oraz realizacja zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta zamówienia on-line (Konto Klienta), za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Użytkownik powinien dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, zawierające informacje w szczególności dotyczące:
 5. a) przedmiotu zamówienia (tj. nazwa Produktu, wymiar, ilość);
 6. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
 7. c) wybranej metody płatności,
 8. d) sposobu i adresu dostawy Produktów;
 9. Wysłanie zamówionych Produktów wymaga akceptacji i potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (patrz pkt 3). Takie działanie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail?
 11. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia – tj. zawierające wszystkie dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.
 12. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli:
 13. a) Klient poda niepełne, nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające jego realizację,
 14. b) Klient złoży je w sposób uniemożliwiający jego realizację
 15. c) Sprzedawca poweźmie uzasadnione przypuszczenie próby dokonania oszustwa, rozumianego jako każde podjęte w związku z złożeniem i realizacją zamówienia działanie Klienta, które jest niezgodne z prawem, w szczególności: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę, itp.

 

 • 6. Ceny

 

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt jego dostawy, który wynosi odpowiednio:
 3. a) w przypadku wyboru Kuriera– 20,00 zł

 

 • 7. Dostawa oraz formy płatności

 

 1. Dostawa zamówionych Produktów ograniczona jest wyłącznie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapłata za zamówione Produkty może nastąpić poprzez:
 4. a) dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – 40109017400000000142558654,
 5. c) płatności elektroniczne obsługiwane przez Przelewy24, w tym poprzez płatność za pośrednictwem kart kredytowych.

Jeżeli wybraną przez Klienta metodą płatności będzie przedpłata wykonana za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, wówczas realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.

 1. Jeżeli płatność za zamówienie dokonana w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sprzedającego w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie ono anulowane.
 2. Jeżeli wybraną opcją będzie zapłata kartą kredytową, wówczas Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (rachunków?) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia. Do zakupionego produktu dołączony jest również paragon, który umieszczony jest w przesyłce.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 8 dni roboczych, licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 10 dni roboczych. W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 5431 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

 • 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Zgodnie z Art. 38 pkt 3 . Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „

 • 9. Reklamacje dotyczące Produktów

 

 1. Biorąc pod uwagę tolerancję błędu urządzenia wykorzystywanego do wykończenia osłony, różnica w ostatecznym wymiarze może wynieść +/- 1cm.
 2. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
 3. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu na adres Sprzedającego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

 

 • 10. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

 

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych:
 2. a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
 3. b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
 4. c) przeglądarka Google Chrome w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 5. d) minimalna rozdzielczość ekranu 320 pikseli.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług środki techniczne i organizacyjne – w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu
 8. Niedozwolone są w szczególności takie działania Klientów korzystających ze Sklepu, które:
 9. a) zakłócają jego funkcjonowanie (w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń),
 10. b) powodują rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 11. c) powodują uciążliwość dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
 12. d) są niezgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz z postanowieniami Regulaminu.
 13. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną.

 

 • 11. Administrator danych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest prowadzący Sklep internetowy MÓJ BALKON, tj. Piotr Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FRESHPIXEL PIOTR SIKORA z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300) przy ul. Doliny Miętusiej 8/52, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą NIP 619 190 75 00 oraz REGON 301534929.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
 3. a) zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 4. b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 5. c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 6. d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 7. Dane Klienta mogą być przekazywane:
 8. a) podmiotom prowadzącym działalność kurierską,
 9. b) podmiotom umożliwiającym Sprzedającemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 10. d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 11. e) podmiotom wspierającym Sprzedającego w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sklepu.
 12. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz udzielenia odpowiedzi na kierowane skargi i reklamacje.
 13. Klientowi przysługuje prawo (i) dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo ich (ii) sprostowania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) przenoszenia, (vi) wniesienia sprzeciwu oraz (vii) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, do których w szczególności zalicza się (i) zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, (ii) zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, (iii) rozszerzenie zakresu świadczonych przez Sprzedawcę usług, (iv) brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach.
 4. W przypadku zmian, o których mowa powyżej, Sprzedawca informuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną, przesyłając stosowny komunikat na wskazane w Koncie adres(y) poczty elektronicznej) na co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2020 roku.